தமிழகத்தில் மீண்டும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள்: திருவிழா, மத கூட்டங்களுக்கு தடை